• Horizontaal Toezicht betekent duidelijkheid
 • Accountant als sparringpartner
 • Focus op de toekomst, een brede blik op ondernemen
 • Waarde is een toekomstgericht, economisch beredeneerd getal

Klokkenluidersregeling


Als gevolg van art. 27 van de Verordening accountantsorganisaties (hierna: VAO) dient een accountantsorganisatie  te beschikken over een klokkenluidersregeling. 
Hieronder volgt de klokkenluidersregeling zoals die gehanteerd wordt door 
Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. (hierna: MABV).
 
In dit document zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen worden uitgewerkt:

 1. Reikwijdte;
 2. Procedure;
 3. Vertrouwelijkheid.

Deze MABV-klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:


 • 1.1  Handelingen die leiden tot strafbare feiten door de accountantsorganisatie of haar medewerkers.

 • 1.2  Alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers.

 • 1.3  Alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de accountants-organisatie of haar medewerkers.
1.4  (Dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden.

 • 1.5  (Dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie.

 • 1.6  En verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de
vertrouwenspersoon in aanmerking komen.
 • Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de klachten- en incidentenregeling is dat bij gebruik van de klokkenluidersregeling de anonimiteit van de melder gewaarborgd is.


2. Procedure
 • 2.1  Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden bij de externe vertrouwenspersoon.
 • De externe vertrouwenspersoon van MABV is mevrouw A. (Annemarieke) Brink.
 • 2.2  De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend online plaats via marieke@coachingcompany.online
 • 2.3  Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
 • 2.4  De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen een week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
 • 2.5
  • a. Indien sprake is van een situatie genoemd onder 1.1. en 1.5. van onderdeel 1, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directie. De vertrouwenspersoon  informeert hierover tevens de melder.

  • b. Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon het hoofd kwaliteit & vaktechniek.
  • c. Bij het informeren van de directie en het hoofd kwaliteit & vaktechniek neemt de
vertrouwenspersoon de vertrouwelijkheid in acht.
 • 2.6  De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
 • 2.7  Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met het hoofd kwaliteit & vaktechniek met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

  
3. Vertrouwelijkheid
De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
Het bestuur van MABV garandeert dat medewerkers die meldingen bij de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/ haar functioneren binnen de accountantsorganisatie, dan wel zijn/ haar carrière.