Business Valuation Gedegen en betrouwbaar

Ondernemers kunnen in uiteenlopende situaties te maken krijgen met Business Valuation, oftewel waardebepaling: bij een bedrijfsovername, verkoop of beëindiging van uw bedrijf, de toetreding of het afscheid van nieuwe vennoten, faillissement, echtscheiding, zakelijk conflict, etc. Juist dan maakt een onafhankelijk expert, een Register Valuator het verschil. Met een deskundig advies op maat, een planmatige aanpak en een onderbouwd rapport, waar u mee verder kunt.

  • Krijgt u bij verkoop een reëel bedrag voor de aandelen van uw bedrijf?
  • Weet u zeker dat u niet te veel voor (uw aandeel in) dit bedrijf betaalt?


Essentie van bedrijfswaardering

De essentie van waarderen is dat de som van de verwachte (vrije) geldstromen contant gemaakt wordt tegen een geëigende vermogenskostenvoet.
Iedere ondernemer heeft een eigen perceptie over de toekomst en de daarmee samenhangende risico’s, een waarde is daarom per definitie subjectief. Deze waarde is ondersteunend bij de (prijs) onderhandelingen, de prijs is dan ook vaak ongelijk aan een waarde.

Net zoals we bij accountancy doen, brengen we uw toekomstige situatie in beeld. Wat betekenen de beslissingen die u vandaag neemt voor de komende maanden, jaren etc.? Inzicht in uw cashflow (vrije geldstromen) is daarbij essentieel. Want deze informatie is niet alleen van wezenlijk belang voor eventuele vermogensverschaffers (banken, etc.) maar ook voor de continuïteit van uw bedrijf.

 

Waardebepaling is maatwerk

Business Valuation is dan ook altijd maatwerk. Voor een professionele en onderbouwde waardebepaling is immers meer nodig dan een verzameling generiek toegepaste ‘vuistregels’, gekoppeld aan EBITDA1, EBIT2, omzet, etc.

1 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Het is een maatstaf voor de brutowinst met aftrek van overheadkosten van een bedrijf. In het Nederlands: Inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (het uitspreiden van de terugbetaling van een lening, of de kosten van immateriële activa, over een bepaalde tijdsspanne).

2 Earnings before interest and taks, een maatstaf voor de operationele inkomsten van een onderneming voor aftrek van rente (interest) en belasting (tax).

Martin Melenhorst: “We zien in de praktijk echter (nog te) vaak dat men volstaat met deze (te) eenvoudige benadering, wij noemen dat de zogeheten ‘Nijntje-methode’. En dat leidt tot verwarring, een foutieve interpretatie van gegevens en een ondeskundige prognose. Bovendien gaat deze ‘Nijntje-methode’ er ten onrechte van uit dat bedrijven in een vergelijkbare positie en situatie hetzelfde zijn. Daarom kijken wij altijd verder, specifiek voor de ondernemer en diens omstandigheden."

Bedrijfswaardering is een proces en een reeks procedures om de economische waarde van het belang van een eigenaar in een bedrijf te schatten.

“Dankzij Melenhorst is de bedrijfsopvolging goed geregeld.”

Martin Melenhorst is Register Valuator. Maak nu een vrijblijvende afspraak