• Horizontaal Toezicht betekent duidelijkheid
  • Accountant als sparringpartner
  • Focus op de toekomst, een brede blik op ondernemen
  • Waarde is een toekomstgericht, economisch beredeneerd getal

Bezwarenregeling

Inleiding

Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. (hierna: MABV) heeft een bezwarenregeling, die waarborgt dat personen van buiten het bedrijf uitgeoefend door MABV en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen, zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten MABV aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat bezwaren worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover een bezwaar wordt ingediend, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen.

Bezwaren naar aanleiding van de uitvoering van werkzaamheden

Indien ontevredenheid bestaat over de uitvoering van onze werkzaamheden of over de medewerkers van ons bedrijf, kan dit aanleiding zijn tot het indienen van een bezwaar.

Een bezwaar moet schriftelijk worden ingediend met vermelding van naam en adres van de melder. Melders moeten zich in eerste instantie wenden tot de directie van MABV.

Meldingen naar aanleiding van vermeende onregelmatigheden

Personen die een vermeende onregelmatigheid binnen of (mede) buiten ons bedrijf aan de orde willen stellen, kunnen dit melden bij de directie van MABV. Het gaat hierbij om onregelmatigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de uitvoering van onze werkzaamheden, dan wel om vermoedens dat er sprake is van een (dreigende) betrokkenheid van ons bedrijf en/ of haar medewerkers bij een strafbaar feit en/of wetsovertreding die het vertrouwen in ons bedrijf kan schaden. Een melding kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Ingeval van een schriftelijke melding dient de naam en het adres van de melder te worden vermeld middels een mail die kan worden gemaild naar: bezwaren@melenhorst.info.


Onderzoek en afwikkeling van het bezwaar

De directie van MABV koppelt terug aan de melder bij het ontvangen van het bezwaar, dat deze wordt uitgezocht wanneer dit nodig is en bespreekt eventueel het bezwaar met de betrokken medewerkers. Afhankelijk van de aard en omvang van bezwaar ontvangt de melder uiterlijk binnen 10 werkdagen een schriftelijke en/ of mondelinge terugkoppeling en voorstel tot oplossing van het bezwaar.

De anonimiteit van de melder wordt op diens verzoek gewaarborgd, mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en mits de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf hierdoor niet in gevaar komen. Er wordt in ieder geval zorgvuldig omgegaan met de belangen van de melder.

Documentatie van de melding en oplossing

De directie van MABV documenteert het bezwaar, het eventuele onderzoek en de oplossing. Zij formuleert haar conclusie en stelt de betrokken personen in de gelegenheid hun visie daarop te geven. De documentatie bevat in ieder geval:

1) het oordeel of het bezwaar gegrond is;
2) of er gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waarbij sprake is van betrokkenheid van ons
bedrijf en/of haar medewerkers bij strafbare feiten en/of wetsovertredingen die het vertrouwen in ons bedrijf kunnen schaden;
3) of er aanleiding is voor de directie van MABV om maatregelen te nemen.

Geheimhouding

Alle medewerkers die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de behandeling van een bezwaar in de zin van deze regeling, zijn verplicht tot geheimhouding overeenkomstig de binnen ons bedrijf geldende regels, met inbegrip van deze regeling.

Alle mededelingen die in het kader van de uitvoering van deze regeling worden gedaan, bevatten niet meer informatie dan voor het onderzoek respectievelijk de uitvoering van deze regeling noodzakelijk is.

Rechtsbescherming

De directie van MABV waarborgt dat de medewerker die met inachtneming van deze regeling een bezwaar heeft ingediend of een melding heeft gedaan, wordt beschermd tegen de eventuele nadelige effecten hiervan voor zijn/ haar positie binnen ons bedrijf, ongeacht de uitkomst van de behandeling van de betreffende melding.