• Horizontaal Toezicht betekent duidelijkheid
  • Accountant als sparringpartner
  • Focus op de toekomst, een brede blik op ondernemen
  • Waarde is een toekomstgericht, economisch beredeneerd getal

Disclaimer

Verstrekken gegevens

Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. respecteert en waardeert de privacy van de gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de (persoonlijke) gegevens die de gebruiker aan haar verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Wij verstrekken geen (persoonlijke) gegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een aanvraag te behandelen, onze diensten te verlenen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Algemeen
Met de grootste zorg heeft Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. deze site gemaakt.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de informatie gebaseerd op de op deze site vermelde gegevens. Op het gebruik van de gegevens op deze website zijn de onderstaande bepalingen van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze website stemt u als gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, die zijn gekoppeld aan het internetadres www.melenhorst.info
Mocht u problemen ondervinden en/ of verbeterpunten zien op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een mail naar info@melenhorst.info Wij danken bij voorbaat voor de gestuurde mail. Uw mail wordt door ons adequaat in behandeling genomen en wij zullen u tijdens en/ of na de behandeling van uw mail, passend op de hoogte houden.

Elektronische communicatie
U kunt op verschillende manieren elektronisch communiceren. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit helemaal veilig. Wij (her)erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen. Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. maakt gebruik van verschillende technieken om uw gegevens passend te beschermen. Als u gevoelige en/ of vertrouwelijke gegevens zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons is het risico aanwezig dat deze gegevens bij (onbevoegde) derden terecht kunnen komen.

Informatie; hyperlinks
Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de gegevens op onze website aan voor (algemene) informatieve doeleinden. Deze gegevens dienen uitdrukkelijk niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal, economisch en/ of financieel advies. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Wij betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het verstrekken van gegevens en/ of opmaken van deze website. Dit betekent evenwel niet, dat wij kunnen garanderen dat de op deze website verstrekte gegevens altijd juist, tijdig en volledig zijn. In de gevallen, dat op deze websites hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbevelen. Voor de juistheid van de gegevens op die websites kunnen wij niet instaan. Het aanbrengen van een hyperlink naar deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. Wij verlenen geen toestemming voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de “gastsite” zich naar het oordeel van Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. slecht verdraagt met de naam, reputatie, haar diensten, producten, cliënten en/ of de inhoud van deze website.

Aansprakelijkheid
Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. en de geselecteerde partijen waarmee wij samenwerken en/ of haar werknemers, zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onjuist en/ of onvolledig) gebruik van de gegevens en/ of mogelijkheden die deze website biedt en/ of gebruik van de websites zelf. Gebruik van deze website is volledig voor uw eigen risico. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor het geval gegevens op deze website inbreuk zou maken op auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden en in de gevallen dat deze websites (tijdelijk) niet bereikbaar zijn.

Wijzigingen
Wij zullen de gegevens op deze website periodiek aanvullen en/ of eventueel wijzigen. Dit doen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf.

Rechten van intellectuele eigendom
Ten aanzien van alle gegevens en/of andere auteursrechtelijk beschermde werken op deze websites behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband per mail richten aan info@melenhorst.info

Het vastleggen van bezoekersgegevens
Bij het bezoeken van deze website om gegevens te bekijken of te downloaden, verzamelen wij enkele ‘bezoekersgegevens’ en slaan deze op, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze media bezoekt of opent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze media en kunnen wij deze optimaliseren.

Toepasselijk recht
Op deze websites en deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van deze website en/ of deze disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

Rechtsvorm, Kamer van Koophandel en BTW-nummer

Het bedrijf Melenhorst Accountants en Business Valuators is ondergebracht in een besloten vennootschap onder haar naam “Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V.”.
Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer: 59400463.
Het BTW- nummer van Melenhorst Accountants en Business Valuators B.V. is: NL853462045B01.